YAYIMLANAN KİTAPLAR

 1. AKGÜL Birol, ÇELİK, Tuncay, DAĞLI Abdulkadir ve ÇÖTELİ Methiye Gül (2015), Develi’de Örnek Bir Yerel Kalkınma Planlaması: (DETOK) Teknik Planlamaya Geçiş, (Edt.) Birol AKGÜL, Tuncay ÇELİK, Abdulkadir DAĞLI, Methiye Gül ÇÖTELİ, Nobel Kitabevi, Adana.
 2. AKGÜL Birol, SEVİM Burhan ve DAĞLI Abdulkadir (2013), Develi Turizm Odaklı Yerel Kalkınma Planı (DETOK) Çerçeve Plan Raporu, (Edt.) AKGÜL Birol, SEVİM Burhan ve DAĞLI Abdulkadir, TAP Design, Sebat Ofset Matbaacılık, Kayseri.
 3. EFE Mercan ve AKGÜL Birol (2011), Türkiye’de Bölgelemenin Temel Veri Alanları ve Bölgesel Kalkınma Model Çalışmaları, Ekin Yayınevi, Bursa.
 4. AKGÜL Birol ve UZAY Nısfet (2010), Türkiye’de Bölgesel Kalkınmanın Yeni Örgütleri: Kalkınma Ajansları, (Edt.) Birol AKGÜL ve Nısfet UZAY, Ekin Yayınevi, Bursa.
 5. AKGÜL Birol (2008), Odaklı Yerel Kalkınma Modeli ve Planlaması, Erciyes Üniversitesi Yayını, No: 167, ISBN: 978-605-89803-0-3, Ağustos, Erciyes Üniversitesi Matbaası, Kayseri.
 6. AKGÜL Birol, ASLANTAŞ Gazihan ve TAŞKIRAN Çiğdem (2007), Mazakadan Kayseri’ye, KAYTİD Yayınları, Dergah Ofset Matbaacılık, Kayseri.
 7. TUNCER Üstün ve AKGÜL Birol (2006), Erciyes Üniversitesi Bilimsel Katolog Kitabı, Erciyes Üniversitesi Yayınları, Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü Serisi, Kayseri.

KİTAP BÖLÜMLERİ

 1. AKGÜL Birol (2015), “Odaklı Yerel Kalkınma Modeli ve Develi Turizm Odaklı Kalkınma (DETOK) Planlaması”, Develi’de Örnek Bir Yerel Kalkınma Planlaması: (DETOK) Teknik Planlamaya Geçiş, (Edt.) Birol AKGÜL, Tuncay ÇELİK, Abdulkadir DAĞLI, Methiye Gül ÇÖTELİ, s: 17-34, Nobel Kitabevi, Adana.
 2. AKGÜL Birol, ÖZSOY Osman, ÇELİK Tuncay, DAĞLI Abdulkadir (2015), “DETOK Planı’nda Yatırım ve Finansman Yönetimine İlişkin Yeni Bir Model Önerisi: DETOK Kalkınma A.Ş. Modeli”, Develi’de Örnek Bir Yerel Kalkınma Planlaması: (DETOK) Teknik Planlamaya Geçiş, (Edt.) Birol AKGÜL, Tuncay ÇELİK, Abdulkadir DAĞLI, Methiye Gül ÇÖTELİ, s: 399-407, Nobel Kitabevi, Adana.
 3. ÇÖTELİ Methiye Gül, AKGÜL Birol, ŞAHİN Hasan Ali ve ÇORAĞAN Nilay (2015), “Develi Şahmelik Vadisi Arkeolojik Miarasının Korunması ve Kırsal Kalkınma” Develi’de Örnek Bir Yerel Kalkınma Planlaması: (DETOK) Teknik Planlamaya Geçiş, (Edt.) Birol AKGÜL, Tuncay ÇELİK, Abdulkadir DAĞLI, Methiye Gül ÇÖTELİ, s: 77-92, Nobel Kitabevi, Adana.
 4. AKGÜL Birol (2010), “Türkiye’deki Kalkınma Ajanslarının Örgütsel Yapısının Analizi ve Yeniden Yapılanma Önerileri” Türkiye’de Bölgesel Kalkınmanın Yeni Örgütleri: Kalkınma Ajansları, (Edt.) Birol AKGÜL ve Nısfet UZAY, s: 639-658, Ekin Yayınevi, Bursa.
 5. AKGÜL Birol ve EFE Mercan (2010), “Kalkınma Ajanslarının Bölge Planlamadaki Yeri” Türkiye’de Bölgesel Kalkınmanın Yeni Örgütleri: Kalkınma Ajansları, (Edt.) Birol AKGÜL ve Nısfet UZAY, s: 415-445, Ekin Yayınevi, Bursa.
 6. AKGÜL Birol, UZAY Nısfet, ÖZSOY Osman ve DAĞLI Abdulkadir (2010), “Yerel Aktörlerin Gölgesinde Kalkınma Ajansları: Yeni Bir Model Önerisi: Kalkınma A.Ş. Modeli” Türkiye’de Bölgesel Kalkınmanın Yeni Örgütleri: Kalkınma Ajansları, (Edt.) Birol AKGÜL ve Nısfet UZAY, s: 659- 687, Ekin Yayınevi, Bursa.
 7. AKGÜL Birol (2008), “Elektronik Ticaret ve Ekonomik Etkileri”, E-Devlet: Gerçek ya da Hayal, (Edt.) Kurt MARQUART-Orhan GÖKÇE, s:213-251 Çizgi Kitabevi, Konya.

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

 1.  AKGÜL Birol ve PAKÖZ M. Ziya (2011), “From ‘Prıorıty Regıons’ to ‘Leadıng Provınces’ for Development: Changing Paradigms, Transforming Policies”, The Empirical Economics Letters, 10 (3), pp: 289-295, March 2011.
 2. ÇELİK Tuncay ve AKGÜL Birol (2011), “Estimation of the Inflation Effect of the Changes in Fuel Oil Prices in Turkey by Using VAR Analysis”, East-West Journal of Business and Economics, XIV-2011, No: 2, pp: 11-22.

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

 1. DAVUTOĞLU Naci AKGÜL Birol, YILDIZ Erşan (2016), “7’S Kuramının Büyük Ölçekli İşletmelerde Stratejik Planlama ve Ekonomik Performansı Değerleme Aracı Olarak Kullanılması”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.40, sayı.1, ss. 135-161.
 2. YILDIZ Erşan, SEVİM Burhan, AKGÜL Birol (2013), “Konaklama İşletmelerinin Tutundurma Karması Profilleri: Kayseri’de Bir Uygulama”, Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:4, Sayı:1, Nisan-2013, s:1-22.
 3. AKGÜL Birol ve EFE Mercan (2010), “ Dünyada ve Türkiye’de Bölgesel Planlama Çalışmaları ve Bunların Karşılaştırılması” Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİ) Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt: 19, Sayı: 4, Ekim-2010, s: 49-75.
 4. AKGÜL Birol ve PAKÖZ M. Ziya (2010), “Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Politikalarındaki Değişim ve Dönüşümün Karşılaştırmalı Analizi” Türk İdare Dergisi, Yıl: 82, Sayı: 469, Aralık-2010, s: 37-49.
 5. AKGÜL Birol (2004), “Türkiye’nin Kalkınmasını Engelleyen Etkenler Ve Bunlara İlişkin Genel Bir Değerlendirme”, Selçuk Üniversitesi Karaman İ.İ.B.F. Dergisi,  Cilt:4, Sayı: 1, Aralık-2004, s: 253-278.
 6. AKGÜL Birol (2004), “Yozlaşmanın Ekonomik ve Toplumsal Boyutlarının Zaman Mekan ve Etiksel Açıdan Analizi”, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 2, Cilt: 2, Yıl: 2004/güz sayısı, s: 1-16.
 7. AKGÜL Birol (2004), “Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Rekabet Gücüne Etkileri”, Standart Dergisi, Sayı:  514, Yıl: 43, Ekim-2004, s: 63-72.
 8. AKGÜL Birol, DAVUTOĞLU Naci, YILDIZ Erşan (2016), “Z Teorisinin İşletmelerde Sürdürülebilir Örgütsel İklim Oluşturmada Yeri ve Önemi”, Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi, (Yayınlanma Aşamasında)

ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİLER

 1. AKGÜL Birol (2016), “Sürdürülebilir Nitelikli Etkin Yerel Kalkınma Planı Hazırlanmasında Proje Tabanlı Alan İnceleme Çalışmalarının Etkisi”, 3rd Internatıonal Congress On Socıal Scıences, Chına to Adrıatıc, ANTALYA, TÜRKIYE, 27-30 Ekim 2016, pp.1051-1060.
 2. DAVUTOĞLU Naci Atalay, AKGÜL Birol ve YILDIZ Erşan (2016), “İşletmelerde Yeni Bir Yönetim Felsefesi Oluşturmada Z Teorisi ve 7’S Kuramının Bütüncül Bir Yaklaşımla Sentezlenmesi”, 3rd Internatıonal Congress On Socıal Scıences, Chına to Adrıatıc, ANTALYA, TÜRKIYE, 27-30 Ekim 2016, pp.1003-1016.

ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİLER

 1. SEVİM Burhan, AKGÜL Birol ve MAYDA Mustafa (2012), “Ağırnas’ın Destinasyon Olması Yolunda Bir Marka Önerisi: Mimar Sinan”, 13. Ulusal Turizm Kongresi, 6-9 Aralık 2012, Akdeniz Üniversitesi, Antalya, s. 923-934.
 2. AKGÜL Birol, UZAY Nısfet, ÖZSOY Osman ve DAĞLI Abdulkadir (2010), “Yerel Aktörlerin Gölgesinde Kalkınma Ajansları: Yeni Bir Model Önerisi Kalkınma A.Ş. Modeli”, Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu, KEAS ’09 – III, Türkiye’de Kalkınma Ajansları, 21-23 Ekim 2009, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, s. 42-66.
 3. AKGÜL Birol (2010), “Türkiye’de Bölgesel Kalkınma Çalışmalarında Başarılı Olabilmek İçin Neler Yapılmalı? Bölgesel Kalkınma Çalışmalarının Planlanması”, Kentsel ve Bölgesel Araştrımalar Merkezi (KABAM) 1. Arama Konferansı, 20-21 Eylül 2010, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Ankara.
 4. AKGÜL Birol (2009),“Yerel ve Bölgesel Kalkınma Çalışmalarına Yönelik Yeni Bir Model Önerisi: Odaklı Yerel Kalkınma Modeli”, Bölgesel Kalkınma Kongresi, 14-16 Kasım 2009, Balıkesir Üniversitesi, Burhaniye / Balıkesir, s. 272-282.

DAVETLİ KONUŞMACI OLARAK SUNUM YAPILAN TOPLANTI VE ÇALIŞTAYLAR

 1. AKGÜL Birol, (2016), “Tirebolu’nun (Giresun) Yerel Kaynak ve İmkanlarının Yerel Kalkınma Planı Hazırlama Çalışmalarında Kullanılması”, Tirebolu Yerel Kalkınma Çalıştayı, Düzenleyen: Tirebolu Belediyesi, Tirebolu Belediyesi Konferans Salonu, 12-15 Temmuz 2016, Tirebolu/Giresun.
 2. AKGÜL Birol, (2016), “Gürün Şuğul Vadisi’nin Turizm İmkanlarının Ekonomiye Kazandırılması”, Gürün Şuğul Vadisi Turizm ve Ekonomiye Kazandırma Projesi Hazırlama Çalıştayı, Düzenleyen: Gürün Kaymakamlığı, Gürün Öğretmen Evi Konferans Salonu, 30 Nisan-1 Mayıs 2016, Gürün/Sivas.
 3. AKGÜL Birol, (2016), “İncesu Yerel Kalkınma Planı Hazırlama Çalışmalarının Koordinasyonu”, İncesu Yerel Kalkınma Planı Hazırlama Çalıştayı, Düzenleyen: İncesu Belediyesi, İncesu Belediyesi Konferans Salonu, 11-12 Şubat 2016, İncesu/Kayseri.
 4. AKGÜL Birol (2015), Odaklı Yerel Kalkınma ve Cittaslow (Sakin Şehir) Konferansı, “Odaklı Yerel Kalkınma Modeli ve Cittaslow Uygulamalarının Ortak Özellikleri”, Kayseri Valiliği, Erciyes Üniversitesi, Develi Belediyesi, Erciyes Teknopark Md., Tomarza Belediyesi, Yeşilhisar Belediyesi vd., 15 Mayıs 2015, Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu, Kayseri.
 5. AKGÜL Birol (2015), “Gürün Yerel Kalkınma Planı Hazırlama Çalıştayı”, Düzenleyen: Gürün Belediyesi, Çalıştay Tarihi: 05 Şubat 2015, Çalıştay Yeri: Gürün Belediyesi Konferans Salonu, Gürün/Sivas.
 6. AKGÜL Birol (2015), “Tomarza Yerel Kalkınma Planı Hazırlama Çalıştayı”, Düzenleyenler: Tomarza Kaymakamlığı, Tomarza Belediyesi, Çalıştay Tarihi: 04 Şubat 2015, Çalıştay Yeri: Tomarza Belediyesi Konferans Salonu, Tomarza/Kayseri.
 7. AKGÜL Birol (2015), “Yeşilhisar Yerel Kalkınma Planı Hazırlama Çalıştayı”, Düzenleyen: Yeşilhisar Kaymakamlığı, Çalıştay Tarihi: 26 Ocak 2015, Çalıştay Yeri: Yeşilhisar Kaymakamlığı Toplantı Salonu ve Yeşilhisar Belediyesi Konferans Salonu, Yeşilhisar/Kayseri.
 8. AKGÜL Birol (2015), “Kayseri’ye Yönelik Yeni Çevre Politika/Strateji geliştirme Çalıştayı”, Düzenleyenler: Kayseri Valiliği, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Talas Belediyesi, Tema Vakfı Kayseri İl Temsilciliği, Doğa Koleji, OYKA Grubu, Erciyes Üniversitesi Yeşil Nefes Kulübü, Çalıştay Tarihi: 16 Ocak 2015, Çalıştay Yeri: Kayseri Doğa Koleji Konferans Salonu, Kayseri.
 9. AKGÜL Birol (2014), Proje Tabanlı Kariyer Planlama Konferansı, “Proje Bilgisi ve Proje Uygulamalarının Kariyer Planlamasına Etkisi”, Bozok Üniversitesi Sorgun Melek Yüksekokulu Müdürlüğü, 01 Aralık 2014, Sorgun Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu, Sorgun/Yozgat.
 10. AKGÜL Birol (2014), “Sürmene Yerel Kalkınma Planı Hazırlama Çalıştayı”, Düzenleyenler: Sürmene Belediyesi, Sürmene Kaymakamlığı, Çalıştay Tarihi: 22-23 Temmuz 2014, Çalıştay Yeri: Sürmene Belediyesi Encümen Toplantı Salonu, Sürmene/Trabzon.
 11. AKGÜL Birol (2014), “Havza Yerel Kalkınma Planı Hazırlama Çalıştayı”,  Düzenleyenler: Havza Kaymakamlığı, Havza Belediyesi, Havza Ticaret ve Sanayi  Odası, Çalıştay Tarihi: 02-03 Temmuz 2015, Çalıştay Yeri: Havza Kültür  Merkezi Konferans Salonu ve Havza Ticaret ve Sanayi Odası toplantı Salonu,  Havza/Samsun.
 12. AKGÜL Birol (2014), “II. Türk Akademisi Çalıştayı: Türkiye Ekonomisinin Makro Sorunları, Geleceğe Yönelik Beklentiler ve Alternatif Çözüm Arayışları”, Düzenleyen: Türk Akademisi Siyasi Sosyal Stratejik Araştırmalar Vakfı (TASAV), Çalıştay Tarihi: 12-13 Nisan 2014, Çalıştay Yeri: Ankara Ramada Oteli Konferans Salonları, Ankara.
 13. AKGÜL Birol (2010), Arama Konferansı: Bölgesel Kalkınma ve Gelişme, “Türkiye’de Bölgesel Kalkınma Çalışmalarının Planlanması”, ODTÜ Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Merkezi (KABAM), 20-21 Eylül 2010, Ortadoğu Teknik Üniversitesi İİBF Konferans Salonu, Ankara.

WORKSHOP UYGULAMALARI VE  PROJE EĞİTİMLERİ (EĞİTMEN OLARAK)

 1. AKGÜL Birol, (2016), “Girişimcilere Yönelik Proje Ekibi Oluşturma Ve Grup Yönetimi Eğitimi (Workshop)” Eğitim Programı, Eğitmen, Erciyes Üniversitesi, Orta Anadolu (ORAN) Kalkınma Ajansı ve Erciyes Teknopark arasında imzalanan  “Girişimcilere Yönelik Uygulamalı Proje Eğitimi” İşbirliği Protokolü kapsamında, Erciyes Teknopark Konferans Salonu, Kayseri, 19.03.2016–20.03.2016, 12 Saat.
 2. AKGÜL Birol, (2016), “Girişimcilere Yönelik Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi/Workshop (Project Cycle Management Workshop – PCM1)” Eğitim Programı, Eğitmen,  Erciyes Üniversitesi, Orta Anadolu (ORAN) Kalkınma Ajansı ve Erciyes Teknopark arasında imzalanan  “Girişimcilere Yönelik Uygulamalı Proje Eğitimi” İşbirliği Protokolü kapsamında, Erciyes Teknopark Konferans Salonu, Kayseri, 21.03.2016–02.04.2016, 36 Saat.
 3. AKGÜL Birol, (2016), “Girişimcilere Yönelik Proje Döngüsü Yönetimi Atölye Çalışması/Workshop (Project Cycle Management Workshop – PCM2” Eğitim Programı, Eğitmen,  Erciyes Üniversitesi, Orta Anadolu (ORAN) Kalkınma Ajansı ve Erciyes Teknopark arasında imzalanan  “Girişimcilere Yönelik Uygulamalı Proje Eğitimi” İşbirliği Protokolü kapsamında, Erciyes Teknopark Konferans Salonu, Kayseri, 16.04.2016–20.04.2016, 30 Saat.
 4. AKGÜL Birol, (2016), “Girişimcilere Yönelik Proje Döngüsü Yönetimi Proje Uygulaması Alan Çalışması/Workshop (Project Cycle Management Workshop – PCM3” Eğitim Programı, Eğitmen,  Erciyes Üniversitesi, Orta Anadolu (ORAN) Kalkınma Ajansı ve Erciyes Teknopark arasında imzalanan  “Girişimcilere Yönelik Uygulamalı Proje Eğitimi” İşbirliği Protokolü kapsamında, Erciyes Teknopark Konferans Salonu, Kayseri, 21.04.2016–25.04.2016, 30 Saat.